OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (zwane dalej "OWH"). OWH mają zastosowanie do wszystkich dostaw oraz ofert cenowych z MBL (w tym MBL A/S, MBL Poland Sp. z o.o. oraz MBL (Xiamen) Co. Ltd., stosownie do przypadku) mających zastosowanie wobec klientów ("Klienta(ów) chyba, że ustalono inaczej w postaci indywidualnej pisemnej umowy. MBL nie podlega ogólnym warunkom Klienta.

MBL oraz Klient, zwani dalej łącznie "Stronami".

 1. Rysunki, dokumentacja techniczna, narzędzia, itp.

  Wszelkie rysunki oraz inne dokumenty techniczne, które MBL zdecyduje się udostępnić Klientowi pozostają własnością MBL. MBL posiada wszelkie prawa własności intelektualne w stosunku do powyższego. Mogą one być używane przez Klienta wyłącznie do celów oraz w sposób jasno określony przez MBL na piśmie oraz nie może powielać, ani w żaden sposób reprodukować lub wyjawiać osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody ze strony MBL.

  Wszelkie narzędzia lub modele wyprodukowane przez MBL oraz niezbędne do produkcji produktów sprzedawanych przez Klienta pozostają własnością MBL. MBL posiada wszelkie prawa własności intelektualnej w stosunku do narzędzi oraz modeli.

  W przypadku, gdy Klient zapłaci za narzędzia/modele specjalistyczne wyprodukowane przez MBL, niezbędne do produkcji produktów sprzedawanych Klientowi, przechodzą one na własność Klienta, a Klient wchodzi w posiadanie prawa własności intelektualnej do narzędzi/modeli. MBL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w narzędziach/modelach specjalistycznych, chyba że powstałych wskutek rażącego zaniedbania ze strony MBL. Klient ponosi odpowiedzialność za ubezpieczenie narzędzi/ modeli znajdujących się w siedzibie MBL, a Klient ponosi wszelkie wydatki związane z ich naprawą, konserwacją oraz wymianą.

  Jeżeli narzędzia/modele produkowane są na podstawie rysunków Klienta, Klient jest odpowiedzialny za to, aby dostarczone rysunki były poprawne i zgodne z wymogami zamawianego produktu (wymiary, specyfikacja techniczna, rewizja, materiały). W związku z powyższym, MBL nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wydatki lub wady spowodowane przez niepoprawność rysunków lub projektu, w tym między innymi koszty naprawy, modyfikacji oraz złomowania produktów wyprodukowanych na bazie błędnych rysunków lub projektu. Ma to zastosowanie, zarówno w przypadku gdy narzędzia/modele stanowią własność Klienta, a także gdy stanowią własność MBL.

 2. Projekt

  2.1. MBL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedniego powiadomienia Klienta, jeśli zmiany nie mają znaczącego wpływu na funkcjonalność, projekt, normy jakościowe, itp. rzeczonych produktów.

  2.2. Odnośnie produktów wyprodukowanych zgodnie ze specyfikacjami Klienta, Klient składając zamówienie, jednocześnie składa zapewnienie, które gwarantuje MBL, że specyfikacje o których mowa nie naruszają żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw własności intelektualnej.

 3. Ryzyko odnoszące się do produktów Klienta

  3.1. Produkty Klienta lub inne materiały należące do Klienta, które zostały przekazane MBL przechowywane są na koszt oraz ryzyko Klienta. MBL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w tego typu produktach lub materiałach, a wszelkie niezbędne ubezpieczenia muszą zostać wykupione przez Klienta.

 4. Oferty, akceptacja oraz zatwierdzanie zamówień

  4.1. Wszelkie oferty cenowe MBL obowiązują przez okres 90 dni od daty wystawienia oferty cenowej na piśmie (w tym korespondencji e-mail), chyba że ustalono inaczej. Obowiązujące są wyłącznie oferty cenowe sporządzone na papierze firmowym MBL lub wydrukowane bezpośrednio z system komputerowego MBL I podpisane przez upoważnione osoby.

  4.2. Akceptacja oferty cenowej przez Klienta jest wiążąca w stosunku do Klienta. Nawet wówczas jeśli produkty nie są odbierane przez Klienta.

  4.3. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta, MBL wystawi Klientowi potwierdzenie zamówienia.

  4.4. Złożenie przez Klienta zamówienia w okresie ważności oferty oraz zgodnie z warunkami jest wiążące w stosunku do Klienta i nie może być zmieniany lub odwoływany bez pisemnej akceptacji of osób upoważnionych ze strony MBL.

  4.5. Akceptacja oferty MBL przez Klienta to jednoczesna akceptacja niniejszych ogólnych warunków handlowych.

 5. Cena

  5.1. Ceny oraz pozostałe warunki dostaw oferowane przez MBL bazują na bieżących cenach, kosztach, kursach wymiany walut, podatkach oraz cłach obowiązujących w dniu sporządzenia oferty/potwierdzenia zamówienia. W przypadku zmiany wspomnianych cen, kosztów, kursów wymiany walut, podatków i ceł – do momentu daty dostawy, MBL upoważniona jest do modyfikacji oferowanych/potwierdzonych cen.

  5.2. Zamówienia na produkty, których całkowita kwota zamówienia wynosi mniej niż EUR 500.00 (bez VAT) zostaną zafakturowane z zastrzeżeniem płatności przez Klienta opłaty manipulacyjnej w wysokości EUR 250.00, chyba że inaczej ustalono indywidualnie w drodze odrębnej umowy zawartej w formie pisemnej.

  5.3. Jeżeli nie ustalono inaczej, wszelkie ceny nie zawierają VAT, kosztów pakowania, frachtu, ubezpieczenia, opłat bankowych oraz innych podatków i ceł. Klient ponosi odpowiedzialność za to, aby MBL

  otrzymała pełną kwotę określoną w fakturach; w tym, jeśli to konieczne, spłaty na rzecz MBL wszelkich kwot, w tym wyżej wymienionych, które zostały potrącone z kwoty pobranej przez MBL/kwoty zapłaconej przez Klienta oraz kwoty rzeczywiście otrzymanej przez MBL.

 6. Dostawa

  6.1. Dostawa produktów z MBL odbywa się zgodnie z warunkami INCOTERMS 2010 "Ex Works" z centrum logistycznego wskazanego w ofercie, chyba że ustalono inaczej na piśmie.

  6.2. Jeżeli Strony ustalą, że MBL zorganizuje transport produktów, MBL zrealizuje wspomnianą wysyłkę bez ponoszenia odpowiedzialności oraz na koszt i ryzyko Klienta w oparciu o warunki dostawy "Ex Works". MBL posiada prawo wyboru środka transportu.

  6.3. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że MBL nie może rozpocząć realizacji zamówienia do momentu otrzymania kompletnych informacji odnośnie wykonania zamówienia, w tym wszelkich niezbędnych danych technicznych oraz formalnych.

  6.4. Wszelkie daty dostawy wskazane podczas ustaleń między Stronami są szacunkowe i nie są obowiązujące wobec MBL.

  6.5. MBL ma prawo pobrania opłaty magazynowej zgodnie z obowiązującymi stawkami za każdy dzień zwłoki w odbiorze produktów zamówionych przez Klienta. Ponadto, w takich przypadkach, Klient zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować MBL o dacie odbioru. Klient poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianą daty odbioru/ dostawy.

 7. Zakres dostawy

  7.1. Klient akceptuje, że MBL jest upoważniony do dostawy +/- 10% ustalonych ilości zamówionych produktów. Jednakże, Klient zobowiązany jest do zapłaty wyłącznie za ilość rzeczywiście dostarczonych Produktów.

 8. Płatność

  8.1. Terminy płatności są ustalane indywidualnie dla każdego Klienta oraz są przedstawione każdorazowo w ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub fakturze. Ogólną zasadą jest, że Klient zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w terminie wskazanym na fakturze pro-forma, chyba, że Strony postanowiły inaczej w drodze indywidualnej pisemnej umowy.

  8.2. W przypadku zadłużenia w płatności, MBL zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w kwocie 9.5% w skali roku. W przypadku, gdy Klient nie przestrzega warunków płatności, MBL ma prawo wstrzymać się od realizacji innych zamówień złożonych przez Klienta. W przypadku, gdy zaległa kwota nie zostanie spłacona w przeciągu kolejnego okresu płatności wynoszącego 7 dni kalendarzowych,

  MBL ma prawo anulowania wszystkich zamówień złożonych przez Klienta oraz zażądania od Klienta zasądzenia odszkodowania.

  8.3. Klient nie ma prawa do wstrzymywania płatności lub kompensaty jakichkolwiek kwot bez uprzedniej zgody MBL na piśmie.

 9. Zachowanie tytułu

  9.1. MBL zachowuje tytuł do wszystkich sprzedanych produktów do momentu uregulowania pełnej płatności przez Klienta.

  9.2. Jeżeli produkt dostarczony Klientowi przez MBL zostanie przekształcony w jakikolwiek sposób przez Klienta, bądź stanie się częścią innego produktu nie będącego własnością MBL, MBL uzyskuje prawo własności do przedmiotowego produktu proporcjonalnie do wartości dostarczonych produktów

 10. Siła wyższa

  10.1. W przypadku działania siły wyższej, w tym zjawisk takich jak strajki, blokady, pożar, powódź, poważne uszkodzenia maszyn, w tym poważnych awarii operacyjnych, wojny, zakazów importu lub eksportu, konfiskat, interwencji rządowych, utrudnienia związane z oblodzeniem, awarii lub zatopienia statku, opóźnień w transporcie, braku dostawy lub dostawy niewłaściwych produktów przez poddostawców, braku surowców lub przerw w dostawie energii elektrycznej lub innych zjawisk będących poza kontrolą MBL, MBL ma prawo opóźnienia lub anulowania realizacji zamówienia. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia będącego następstwem działania siły wyższej, Klient nie może czerpać żadnych środków ochrony prawnej przysługujących na wypadek naruszenia umowy (w tym roszczeń za szkody).

 11. Skargi

  11.1. Klient zobowiązany jest do bezzwłocznego przeprowadzenia kontroli dostarczonych produktów bezpośrednio po dostawie. Klient zobowiązany jest do poinformowania MBL na piśmie o wszelkich oczywistych wadach, w tym o niewłaściwym kolorze, materiale, niewłaściwym produkcie, niekompletnym produkcie, itp. w przeciągu 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy w przypadku wad, które nie były oczywiste w momencie otrzymania dostawy, Klient zobowiązany jest poinformować MBL o powyższym na piśmie w przeciągu 7 dni kalendarzowych od daty wykrycia wady lub daty kiedy wady miały zostać wykryte.

  11.2. Klient traci prawo do wnoszenia jakichkolwiek reklamacji w stosunku do wad, jeśli Klient nie powiadomi MBL o charakterze usterki, w terminie oraz na warunkach określonych powyżej. Każdorazowo, Klient traci prawo do wnoszenia reklamacji w stosunku do wad, w przypadku gdy Klient powiadomi MBL o powyższym na piśmie w okresie co najmniej jednego (1) roku od daty dostawy rzeczonych produktów.

  11.3. Produkty mogą zostać zwrócone wyłącznie po otrzymaniu uprzedniej pisemnej zgody MBL.

  11.4 Wszelkie powiadomienia dostarczone w odniesieniu do Klauzuli 11 muszą być skierowane do Działu Jakości MBL lub do osoby kontaktowej wyznaczonej przez MBL do obsługi Klientów.

 12. Odpowiedzialność

  12.1. W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, MBL nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Klienta w następstwie ww. opóźnienia, bez względu na przyczynę opóźniania.

  12.2. Wszelkie opóźniania w dostawie produktów nie upoważniają Klienta do anulowania zamówienia, chyba że tego typu anulacja została zaakceptowane przez MBL na piśmie.

  12.3. W przypadku dostawy wadliwych produktów oraz w oparciu o zgodność Klienta z procedurą oraz wymogami określonymi w Klauzuli 11 OWH, Klient jest upoważniony do naprawy lub wymiany wadliwych produktów lub refundacji ceny zakupu, przy czym wybór należał będzie od uznania MBL. Powyższe stanowi dla Klienta jedyny środek zadośćuczynienia za wadliwe produkty.

  12.4. Klient zobowiązany jest do udostępniania wadliwych produktów lub umożliwienia ich odbioru w miejscu określonym przez MBL.

  12.5. MBL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego magazynowania, konserwacji lub użytku produktu po dokonaniu zakupu produktu przez Klienta.

  12.6. W stopniu, w jakim MBL ponosi odpowiedzialność na mocy OWH, odpowiedzialność MBL jest ograniczona do EUR 10,000 lub wartości rzeczonego produktu (w zależności od tego która jest wyższa). Ponadto, MBL nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie lub następcze, w tym za utratę zysku, produkcji lub działalności.

  12.7. MBL ponosi odpowiedzialność produktową wyłącznie w stopniu wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

  12.8. Związek pomiędzy Klientem, a jego klientami oraz/lub użytkownikami końcowymi nie dotyczy MBL. W związku z powyższym, Klient zobowiązany jest do wypłacenia MBL odszkodowania za wszelkie roszczenia wniesione w stosunku do MBL przez wyżej wymienione Strony.

 13. Prawo rozstrzygające oraz rozwiązywanie sporów

  13.1. OWH rozstrzygane będą przez prawo przedmiotowe Danii. Jednakże, Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania.

  13.2. Wszelkie spory powstałe wskutek lub w związku z OWH, w tym spory odnoszące się do istnienia lub ważności bądź rozwiązywania współpracy pomiędzy Stronami rozstrzygane będą przez sąd arbitrażowy administrowany przez Duński Instytut Arbitrażowy zgodnie z zasadami procedury arbitrażowej stosowanej przez Duński Instytut Arbitrażowy oraz będący w mocy w momencie, gdy tego typu procedury zostały rozpoczęte.

  Miejscem arbitrażu będzie Kopenhaga, Dania. Językiem stosowanym podczas procedury arbitrażowej będzie język duński, lub język angielski, w przypadku gdy siedziba Klienta znajduje się poza terytorium Danii.

  13.3. Niemniej jednak, MBL ma zawsze prawo do skierowania sporu powstałego wskutek lub w związku z OWH do Sądu Miejskiego w Kopenhadze, Dania, w przypadku gdy siedziba Klienta znajduje się na terytorium Unii Europejskiej.

 14. Pozostałe

  14.1. W przypadku gdy MBL uzyska informację, że sytuacja finansowa Klienta uległa zdecydowanemu pogorszeniu lub istnieją uzasadnione wątpliwości, co do możliwości
  i terminowości uregulowania płatności za zamówione produkty lub narzędzia, MBL ma prawo do żądania odpowiedniego zabezpieczenia lub przedpłaty. Ponadto, w przypadku gdy którekolwiek faktury wystawione przez MBL na rzecz Klienta ulegną przeterminowaniu, MBL zastrzega sobie prawo do zablokowania lub wstrzymania wszelkich zamówień, bez odpowiedzialności, do momentu aż zaległe faktury zostaną całkowicie spłacone. Klient ponosi ryzyko związane z opóźnieniami wynikającymi z zablokowania lub wstrzymania tego typu zamówień.

  14.2. Nieważność jednego z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie prowadzi do nieważności pozostałych postanowień. W przypadku bezskuteczności jakiegokolwiek postanowienia OWH, należy brać pod uwagę cel gospodarczy, który Strony przez takie postanowienie chciały osiągnąć.

MBL, 2022.