Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MBL Poland Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ADRES (zwana dalej "Administratorem"). Z Administratorem można kontaktować się drogą mailową:

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, poprzez wysłanie oferty,

  • zawarcia i wykonania Umowy

  • marketingu usług własnych,

  • prowadzenia rachunkowości Administratora,

  • w celu dochodzeni roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

 3. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi:

  • dodatkowo wyrażona zgoda na marketing własnych usług (Art. 6(1)(a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (GDPR).

  • realizacja zobowiązań prawnych Administratora (Art. 6(1)(c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (GDPR)) w tym z zakresu prowadzenia rachunkowości Administratora, powstałych w szczególności na mocy Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (Art. 6(1)(f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (GDPR)), w tym:

   • zawieranie oraz realizację Umowy

   • udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe,

   • dochodzenia oraz obrony roszczeń.

   • jednostki upoważnione do otrzymania dostępu do Państwa danych osobowych obejmują m.in. pracowników, współpracowników, podwykonawców oraz usługodawców działający w naszym imieniu (np. webmasterów, firmy kurierskie, firmy ubezpieczeniowe, biura informacji kredytowych), które wymagają dostępu do danych w celu wykonywania swoich obowiązków.

   • Państwa dane osobowe będą przechowywane:

    • przez okres nałożony na mocy obowiązujących przepisów prawa,
     np. do momentu ustania terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych odnoszących się do dokumentów księgowych, który w określonych przypadkach może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku zaakceptowania oferty oraz zawarcia Umowa – przez okres na jaki została zawarta Umowa.

    • przez okres 24 miesięcy od zakończenia współpracy – w przypadku odrzucenia oferty,

    • do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy

   • Przysługuje Państwo prawo do:

    • zażądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub do ograniczenia zakresu przetwarzania danych, a także prawo do przeniesienia danych,

    • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanie danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,

    • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie, bez wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbyło się na mocy uprzednio udzielonej zgody, zanim została ona wycofana,

    • złożenia skargi do organu nadzorczego, np. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   • Podanie danych jest wymagane do otrzymania oferty oraz zawarcia Umowy. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości dostarczenia oferty, jak również zawarcia oraz realizacji niniejszej Umowy.
    Podanie danych do tego celu jest dobrowolne, jednak brak ich podania wykluczy możliwość wysłania informacji marketingowych.

   • Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania automatycznych decyzji, w tym profilowania.Dane kontaktowe:

MBL Poland Sp. z o.o.

ADDRESS:

Ul. Sulejowska 45d

97-300 Piotrków Trybunalski

Poland

Tel: +48 44 73 24 100

Fax: +48 44 73 24 200

e-mail: e-mail: contact@mbl.pl